Bread (Quality: Average)

Melksham - Ebenezer - Part 5